Πολιτική Απορρήτου

Ο «Π. ΚΡΙΤΣΕΛΗΣ – Β. ΝΤΕΛΗ GP» είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ЕС) 2016/679). Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ελεγκτή στην ακόλουθη διεύθυνση: Πανδρόσου 87, Αθήνα 10555 ή στο τηλ: +30 2103243237 και email: info@azalia.gr

Η «Π. ΚΡΙΤΣΕΛΗΣ – Β. ΝΤΕΛΗ GP» δεσμεύεται να συμμορφώνεται με οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο για την προστασία δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου αλλά όχι περιορισμένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, καθώς και με οποιεσδήποτε εθνικές, ευρωπαϊκές ή διεθνείς διατάξεις που εκδίδονται επί του παρόντος ή πρόκειται να εκδοθούν βάσει του βάση των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Η « Π. ΚΡΙΤΣΕΛΗΣ – Β. ΝΤΕΛΗ GP » σέβεται το απόρρητο των εργαζομένων και των αντισυμβαλλομένων της και προστατεύει τα προσωπικά τους δεδομένα κατά την επεξεργασία στο μέγιστο βαθμό.

Η «Π. ΚΡΙΤΣΕΛΗΣ – Β. ΝΤΕΛΗ GP» έχει λάβει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η « Π. ΚΡΙΤΣΕΛΗΣ – Β. ΝΤΕΛΗ GP » επεξεργάζεται δεόντως συλλεγμένα δεδομένα που απαιτούνται μόνο για συγκεκριμένους, καθορισμένους και νόμιμους σκοπούς:

 • Εξατομίκευση των υποκειμένων των δεδομένων όταν συνάπτουν εργασιακές και αστικές σχέσεις με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, εκπλήρωση των νομικών και συμβατικών υποχρεώσεων του Υπευθύνου επεξεργασίας που απορρέουν από την ιδιότητά του ως εργοδότη / εκχωρητή.
 • Ανάληψη και εκπλήρωση οποιωνδήποτε υποχρεώσεων βάσει συμβάσεων που έχουν υπογραφεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και σχετίζονται με την επιχείρησή του·
 • Έλεγχος του καθεστώτος πρόσβασης στην επικράτεια του υπεύθυνου επεξεργασίας.
 • Εκπλήρωση των καταστατικών υποχρεώσεων του Υπεύθυνου Επεξεργασίας που σχετίζονται με την επιχείρηση που ασκεί η εταιρεία του.
 • Άλλοι σκοποί που απαιτούν την επεξεργασία δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, όπου, σε κάθε περίπτωση, ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να αποδείξει την ύπαρξη τυχόν λόγων επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο. 6 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ЕС) 2016/679).

Τυχόν προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται και επεξεργάζονται από την «Π. ΚΡΙΤΣΕΛΗΣ – Β. ΝΤΕΛΗ Γ.Π.» θα πρέπει να είναι σωστά και να ενημερώνονται εάν χρειάζεται. Τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται ή διορθώνονται όταν διαπιστωθεί ότι είναι λανθασμένα ή δεν συμμορφώνονται με τους σκοπούς για τους οποίους υφίστανται επεξεργασία.

Η «Π. ΚΡΙΤΣΕΛΗΣ – Β. ΝΤΕΛΗ GP» αποθηκεύει και επεξεργάζεται τυχόν δεδομένα που συλλέγονται για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί τα προσωπικά δεδομένα.

«Π. ΚΡΙΤΣΕΛΗΣ – Β. ΝΤΕΛΗ Γ.Π.» τηρεί τη γενική απαγόρευση επεξεργασίας ειδικών κατηγοριών δεδομένων, όπως στοιχεία που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικές έννοιες, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συνδικαλιστική ιδιότητα, καθώς και επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικά λεπτομέρειες αποκλειστικά για σκοπούς αναγνώρισης ενός ατόμου, δεδομένα για την κατάσταση της υγείας ή τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό του ατόμου. Όπου η «Π. ΚΡΙΤΣΕΛΗΣ – Β. ΝΤΕΛΗ GP» απαιτείται να επεξεργάζεται ευαίσθητα δεδομένα για την επίτευξη των σκοπών της επεξεργασίας, θα πραγματοποιείται με αυστηρή τήρηση των νόμιμων απαιτήσεων.

Τα υποκείμενα των οποίων τα δεδομένα επεξεργάζονται η «Π. ΚΡΙΤΣΕΛΗΣ – Β. ΝΤΕΛΗ Γ.Π.», έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά τους στοιχεία που επεξεργάζεται « Π. ΚΡΙΤΣΕΛΗΣ – Β. ΝΤΕΛΗ Γ.Π.
 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους στοιχεία που επεξεργάζεται « Π. ΚΡΙΤΣΕΛΗΣ – Β. ΝΤΕΛΗ Γ.Π.
 • Δικαίωμα διόρθωσης λανθασμένων προσωπικών στοιχείων που επεξεργάζεται «Π. ΚΡΙΤΣΕΛΗΣ – Β. ΝΤΕΛΗ Γ.Π.»;
 • Δικαίωμα διαγραφής προσωπικών δεδομένων («δικαίωμα λήθης»).
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων.
 • Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών τους δεδομένων.

Οποιαδήποτε δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω μπορούν να ασκηθούν από τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων από:

 

 • Αποστολή αίτησης προσωπικά ή μέσω πληρεξούσιου στην ακόλουθη διεύθυνση e-mail: info@azalia.gr
 • Αποστολή αίτησης αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου στην ακόλουθη διεύθυνση: Πανδρόσου 87, Αθήνα 10555.

Συλλογή και χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του ονόματός σας, της ταχυδρομικής διεύθυνσης, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του αριθμού τηλεφώνου, των προτιμήσεων επικοινωνίας και άλλων πληροφοριών μόνο όταν παρέχονται οικειοθελώς από εσάς. Ο ιστότοπός μας προορίζεται για ένα ευρύ κοινό, ωστόσο, δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά δεδομένα για άτομα κάτω των 18 ετών. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που μπορείτε να υποβάλετε για εσωτερικούς/διοικητικούς σκοπούς, όπως ανάλυση δεδομένων και έρευνα για βελτίωση Τα συστήματα διαχείρισης της « Π. ΚΡΙΤΣΕΛΗΣ – Β. ΝΤΕΛΗ GP», καθώς και για σκοπούς μάρκετινγκ, όπως ενημερωτικά μηνύματα ή δώρα και ευχετήριες κάρτες.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί βασική προτεραιότητα για εμάς. Σεβόμαστε το δικαίωμά σας στην εμπιστευτικότητα και λαμβάνουμε προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών, λειτουργικών και φυσικών μέτρων για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια, κλοπή και κακή χρήση, καθώς και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση και καταστροφή. Θέτουμε κατάλληλους περιορισμούς στην πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και εφαρμόζουμε κατάλληλα μέτρα και ελέγχους για την ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλετε οικειοθελώς είναι ορατά στο προσωπικό της «Π. ΚΡΙΤΣΕΛΗΣ – Β. ΝΤΕΛΗ GP». Είστε υπεύθυνοι για τα προσωπικά δεδομένα που επιλέγετε να υποβάλετε σε αυτές τις περιπτώσεις. Όταν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον, τα διαγράφουμε ή τα καταστρέφουμε με ασφάλεια.

Σκοποί Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε και να επεξεργαστούμε τα δεδομένα που υποβάλλετε για να ικανοποιήσουμε τα αιτήματα και τα ερωτήματά σας και να συμμορφωθούμε με την ισχύουσα νομοθεσία και νομοθεσία. Τα προσωπικά σας δεδομένα απαιτούνται για λόγους επικοινωνίας με σκοπό την πιθανή δημιουργία μιας συνεργασίας μαζί σας. Χωρίς αυτά τα δεδομένα η «Π. ΚΡΙΤΣΕΛΗΣ – Β. ΝΤΕΛΗ GP» δεν θα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας ή να συνάψει συμβατική συμφωνία μαζί σας.

« Π. ΚΡΙΤΣΕΛΗΣ – Β. ΝΤΕΛΗ Γ.Π. »μπορεί να διατηρεί προσωπικά δεδομένα για:
• προμηθευτές
• πάροχοι υπηρεσιών
• συνέταιροι
• σύμβουλοι και επαγγελματίες σύμβουλοι
• ερωτώντες, καταγγέλλοντες
• υπαλλήλους
• διεκδικητές

 

Μεταφορά των Προσωπικών Δεδομένων σας

Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται από την «Π. ΚΡΙΤΣΕΛΗΣ – Β. ΝΤΕΛΗ GP» μπορούν να αποθηκευτούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, όπως απαιτείται. Σε περίπτωση που η «Π. ΚΡΙΤΣΕΛΗΣ – Β. ΝΤΕΛΗ GP» χρειαστεί να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα, η «Π. ΚΡΙΤΣΕΛΗΣ – Β. ΝΤΕΛΗ GP» θα λάβει όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει ότι η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται με ασφάλεια και συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του GDPR.

 

Αυτή η ειδοποίηση ενημερώνει και αντικαθιστά τις προηγούμενες εκδόσεις. Μπορούμε να αλλάξουμε αυτήν την Ειδοποίηση ανά πάσα στιγμή. Η ενότητα "ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ" στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας παραθέτει πότε αναθεωρήθηκε τελευταία αυτή η Ειδοποίηση. Οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτήν την Ειδοποίηση θα τεθούν σε ισχύ όταν κάνουμε την αναθεωρημένη Ειδοποίηση διαθέσιμη στους Ιστότοπους ή μέσω αυτών.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 3 Ιουλίου 2023